Kèn nHà cáit trực tuyến được xây dựng -chức năng dịch đã bị hủy